Värmlands KH

Stadgar för Värmlands Kaninhoppare


Med ändringar från 2000-03-11


§1. Föreningens namn är Värmlands Kaninhoppare lokalavdelning Vålberg.

§2. Föreningen har sitt säte i Vålberg, Karlstads Kommun.

§3. Föreningen har som ändamål att:
Utveckla och stimulera kaninhoppningen
Anordna kaninhoppningstävlingar
Bedriva ett aktivt ungdoms- och medlemsarbete
Bedriva kurser om kaninhoppning och skötsel
Värna om god kaninhållning


§4. Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åligganden eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av föreningsmöte.

§5. Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet. Medlemsavgift som erlagt är gällande ett (1) år från och med det datum, som avgiften erlagts.

§6. Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§7. Föreningens beslutande organ är årsmötet, föreningsmöten och styrelsen.

§8. Föreningens årsmöte ska hållas månaden innan förbundet har sitt årsmöte. Motioner och skrivelser ska vara föreningens styrelse tillhanda i god tid innan årsmötet.

§9. Kallelse till årsmöte och övriga meddelanden till medlemmarna görs genom föreningens tidning. Kallelse till årsmötet ska göras minst 14 dagar före årsmötet.

§10. Alla som erlagt medlemsavgift och är registrerad hos föreningen äger en (1) röst.

§11. Styrelsen ska bestå av minst sju (7) stycken ordinarie ledamöter och tre (3) stycken suppleanter, vilka väljs av årsmötet. Vartannat år (år 1) väljs fyra (4) ordinarie ledamöter för en tid av två (2) år, däribland ordförande och sekreterare, och vartannat år (år 2) väljs tre (3) ordinarie ledamöter för en tid av två (2) är, däribland kassör, växelvis. Suppleanter väljs för en tid av två (2) år. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ordinarie styrelsemedlemmar är närvarande. Vid ledamots frånvaro kan en suppleant ta dennes plats.

§12. För tiden intill nästa årsmöte väljs varje år två (2) revisorer och en (1) revisorsuppleant.

§13. Beslut om ändring av stadgar kan endast fattas av årsmötet. För att beslutet ska vinna laga kraft måste femtio (50) % av de närvarande på årsmötet godkänna ändringen.

§14. Upplösning av föreningen kan endast fattas på årsmötet. I sådant fall krävs minst sjuttiofem (75) % av rösterna.