Ang transportburar och tävling

yvonne
Inlägg: 1916
Blev medlem: 23 november 2009, 20:27

Ang transportburar och tävling

Inlägg av yvonne » 6 oktober 2015, 22:04

"Hej alla klubbar,

Styrelsen har idag (5 oktober, 2015) fått svar på den remiss av L80 (SJVFS 2014:17) gällande utrymme för kaniner under officiella arrangemang, ex. tävling. Tidigare har inget undantag funnits att hålla kaninerna på mindre yta än de måttangivelser som täcks in av bilaga 1:3, SJVFS 2014:17, vilka är de burutrymmen som är lagliga för sällskapskaniner.

Vi kan nu glädjas åt att ett undantag nu tillkommit för 10 § Kap 8 Kaniner och gnagare ska minst ha de utrymmen som framgår av bilagorna 1:3 respektive 1:4, SJVFS 2014:17.

Följande regler gällande utrymme på tävling träder i kraft 1 november, 2015:


10 § Kaniner och gnagare ska minst ha de utrymmen som framgår av bilagorna 1:3 respektive 1:4. Till och med den 14 juli 2019 gäller dock att kaniner minst ska ha de utrymmen som framgår av tabell 3 i bilaga 1:3. (SJVFS 2015:34).

10 a § Trots det som anges i 10 § första och andra stycket får kaniner som ställs ut för exteriör bedömning eller som medverkar i kaninhoppning under en dag hållas i burar som minst uppfyller måtten enligt bilaga 1.11 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:2) om transport av levande djur.

Burarna ska dock vara så stora att alla kaniner som vistas i buren samtidigt kan ligga ner bekvämt, röra sig utan problem samt vara utformade så att kaninerna inte känner sig stressade. Kaninerna ska ha tillgång till strö, grovfoder och vatten. Taket och tre sidor av burarna ska vara täckta. (SJVFS 2015:34).

Vad innebär detta?
Detta innebär att det nu under endagarstävlingar är tillåtet att hålla kaninerna i de mått som anges för transportutrymmen (se SJVFS 2010:2, bilaga 1.11).

”Burarna ska dock vara så stora att alla kaniner som vistas i buren samtidigt kan ligga ner bekvämt, röra sig utan problem samt vara utformade så att kaninerna inte känner sig stressade.”

Styrelsen vill påminna om förbundets regler gällande utrymme på tävling, Tävlingsreglementet:
§15) Varje kanin över fyra månader ska vid resa till och från, samt under tävlingen ha en egen transportbur/eget fack på minst 1000 kvcm. Överträdelse kan leda till varning före diskvalificering.

Följande formulering av §15 gäller fram till årsskiftet. Paragrafen kommer därefter uppdateras efter beslut på årsstämman 2015. Observera att 1000 kvcm endast är tillåtet till kaniner som täcks in av detta i SJVFS 2010:2, bilaga 1.11. SKHRF har inget undantag från måttangivelserna för kanin under transport (SJVFS 2010:2, bilaga 1.11).

”Kaninerna ska ha tillgång till strö, grovfoder och vatten.”


Se tävlingsreglementet:
§16) Det är inte tillåtet att ha strö i transportburen. Halm är tillåtet i de fall det föreligger risk för minusgrader under tävlingsdagen. Hö är tillåtet, så länge det inte kan anses fungera som strö. Domare avgör i samråd med tävlingsledning vad som är att betrakta som strö. Överträdelse medför varning före diskvalificering.

Tidningspapper är beaktat som godkänt strömaterial.

”Taket och tre sidor av burarna ska vara täckta.”
Detta betyder att burarna måste täckas över på de sidor som inte är täckande. Med täckande sida menas att du inte ska kunna se in i buren. Openburar och burar som ej har täckt tak måste också täckas över taket. Burar täcks lämpligast med en filt, handduk eller presenning (tänk på att presenning under blåsiga dagar kan prassla och på så vis stressa kaninerna), samt under soliga dagar får burarna inte stå i direkt solljus då burar som är övertäckta lätt blir varma då de täckta sidorna kraftigt försämrar luftgenomströmning.

Vad gäller för flerdagarstävlingar?
För officiella arrangemang som sträcker sig över fler dagar än en (SM, Kistamässan m.fl.) kan dispens sökas från Jordbruksverket för att få tillåtelse att för det enskilda tillfället hålla kaninerna i mindre utrymme under längre tid än en dag.¨

Svar från JBV:
Den som anordnar tävlingen får söka dispens. Men det är inte säkert att det går att få någon dispens, det får man se i varje enskilt fall, och vi vill påminna om att det krävs särskilda skäl för att man ska kunna få en dispens. Man bör tänka på hur man ska kunna hantera flerdagars tävlingar utan dispens för säkerhets skull.

Dispensansökan skickas till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping eller jordbruksverket@jordbruksverket.se

Om avslag?
Som arrangerande klubb har man ingen skyldighet att ordna uppehälle för kaninerna mellan tävlingsdagar. Kan man inte erbjuda utrymme så att kaninerna sitter med lagliga burmått mellan tävlingsdagarna (se burmått bilaga 1:3 samt 1:4 SJVFS 2014:17) får arrangerande klubb inte upprätthålla utrymme för kaninerna mellan tävlingsdagar.


Det blir då upp till varje enskild person att mellan tävlingsdagarna ansvara för uppehälle av sina kaniner på lämpligt sätt.

Definition – en dag
En dag är inte detsamma som ”ett dygn” och är då inte 24h. Jordbruksverket har dock satt ”en dag” och menar att detta lämnar utrymme för att en tävlingsdag t.ex. kan vara länge än den tid det är dagsljus ute.

Svar från JBV:
En dag betyder inte 24 h, men kan ändå tolkas vara något mer än dagsljusets längd.


Informera era medlemmar!

Det är viktigt att ni klubbar går ut med denna information till era medlemmar, då de nya reglerna skall följas av varje enskild medlem samt icke medlemmar (vid tävlan i miniklass).

Det är varje enskild persons ansvar att följa föreskrifterna i Djurskyddslagen, SJVFS 2015:34.

Mer information samt uppdatering av L80 i sin helhet finns att läsa här:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomra ... 00821.html


För frågor kontakta styrelsen.

//Förbundsstyrelsen genom Sandra"